Twongere umusaruro w’lbishyimbo dukoresha inyongeramusaruro ya Rizobiyumu / Increase bean productivity through the use of Rhizobium